ازمون کی برگزار میشود؟

????????
لغو برگزاری آزمون نظام مهندسی بدون اعلام تاریخ مشخص به دغدغه ای برای بسیاری از عزیزان تبدیل شده که متاسفانه در این شرایط فعلی مزیدی بر علت بوده ما با بررسی دقیق رویداد ها و زمان های احتمالی برگزاری آزمون نظام مهندسی به جمع بندی و اجماعی رسیدیم که در نهایت تاریخ احتمالی برگزاری آزمون نظام مهندسی ملغا شده به خرداد ماه سال آینده موکول خواهد شد.
.
? با توجه به اینکه در سال جاری نه تنها آزمون نظام مهندسی بلکه چندین آزمون دیگر نیز لغو گردیده و بلطبع به سال آینده موکول شده ، در سال آینده ما شاهده تراکم رویداد ها خواهیم بود با بررسی دقیق تاریخ های احتمالی به نتایج ذیل رسیدیم.
.
▪️اولین تاریخ احتمالی برگزاری آزمون بیست و یکم و بیست دوم فروردین ماه خواهد بود و به دلیل تقارن آن با اعیاد شعبانیه و تعطیلی رسمی احتمال برگزاری بسیار اندک خواهد بود.
.
▪️در هفته بعد که تاریخ بیست و هشتم فروردین ماه میباشد ، زمان برگزاری آزمون دکتری بوده که قطعا آزمون نظام برگزار نخواهد شد .
. ▪️با اتمام فرودین و شروع اردیبهشت ماه اولین هفته ای که قابلیت برگزاری آزمون را دارید هفته ای بوده که روز های پایانی آن به تاریخ چهارم و پنجم اردیبهشت میرسد که زمان برگزاری آزمون دوره کارشناسی ارشد میباشد.
.
▪️در نهایت از تاریخ ششم اردیبهشت ماه آغاز ماه مبارک رمضان خواهد بود که تا تاریخ پنجم خرداد ادامه خواهد داشت.
.
▪️ با تمام این بررسی ها آزمون به احتمال بسیار زیاد در خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
.

?سخته ولی با ما اسونه?

.