ازمون اسفند سخته یا اسون؟

▪️آزمون سخت نیازمند تلاش سخت

? برای کسب نتیجه ای که انتظارش رو دارید باید به اندازه اهمیت اون نتیجه تلاش کنید ، صحبت از کلیات نیست منظور از تلاش این نیست که ساعت ها در طی روز و یا هفته مطالعه داشته باشید ، بلکه هر چند وقتی که برای مطالعه اختصاص میدید باید درست و با بازده بالا باشد نکته مهمی که بارها در مورد اون توضیح داده شد روش مطالعه سوال محور بوده ، مهمترین مزیت مطالعه به این سبک از این زاویه به خوبی قابل رویت است که باید بدانید برای یک سوال فقط یک جواب وجود دارد ، اما برای هر جواب چندین و چند سوال مطرح میشود و مطالعه سوال محور کاملا این مشکل رو براتون برطرف میکند.
.
? هدف در یک قدمی شماست فقط با تلاش و الویت بندی به مقصد خواهید رسید.
.
♦️قدرت باور رو دست کم نگیرید ، اگر باور داشته باشید که موفقیت در انتظار شماست به چیزی جز موفقیت نخواهید رسید.
.