مدرک تحصیلی‌،سابقه کارحرفه ای برای ازمون نطام مهندسی

6

مدرک تحصیلی

مطابق با ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً مدارک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیید میباشند.

رشته های اصلی

همچنین مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های معماری،عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک جزء رشته های اصلی میباشند.
ا توجه به مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی با عناوین متفاوت از رشته های اصلی، کارشناسی ارشد و دکتری فاقد مدرک کارشناسی در رشته های اصلی و مواردی از این قبیل جهت اطلاع از امکان دریافت پروانه اشتغال بکار در رشته و صلاحیت مورد نظر، از طریق اداره کل استان محل عضویت خود قبل از ثبت نام مطمئن گردند

تذکر مهم:

به این وسیله تاکید میگردد متقاضیان میبایست دقت نمایند در زمان ثبت نام آزمون، با توجه به مدرک تحصیلی خود، شرایط لازم را از حیث امکان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی مطابق با آخرین ضوابط و مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها دارا باشند. بدیهی است درصورت عدم رعایت این قبیل موارد، صرف ثبت نام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی را برای داوطلبان ایجاد نخواهد کرد و قبولی ایشان کان لم یکن تلقی شده و هر گونه مسئولیت ناشی از آن بر عهده متقاضی شرکت در آزمون میباشد، ضمن آنکه دفتر مقررات ملّی ساختمان نیز پاسخگوی اینگونه افراد نخواهد بود.

سابقه کارحرفه ای

نحوه محاسبه سنوات لازم مهندسان: حداقل سوابق کار حرفه ای جهت شرکت در آزمون ورود به – حرفه مهندسان از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی در هر مقطع  به شرح جدول شماره ( ۱) میباشد (مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرائی قانون)
توجه: متقاضیانی که سنوات لازم را تاروز ازمون احراز ننمایند امکان ثبتنام و شرکت در آزمون را ندارند و در صورت نداشتن شرایط لازم و ورود اطلاعات نادرست جهت ثبتنام و قبولی در آزمون، قبولی آنان ناممکنو تلقی شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
سنوات کاردانی جهت آزمون حرفه ای مهندسان رشته عمران(محاسبات) و معماری(طراحی) نیز قابل محاسبه نیست.
نقشه برداری نیز نیست
ضروری است متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسی دارای مدرک کاردانی، جهت اطمینان از هم رشته بودن مدارک کاردانی و کارشناسی خود، از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان محل عضویت خود قبل از ثبت نام از طریق استعلام کتبی اطمینان حاصل نمایند.

نحوه محاسبه سنوات لازم کاردانها:

حداقل سوابق کار حرفه ای جهت شرکت در آزمون ورود به -حرفه کاردانهای فنی ساختمان از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی در هر مقطع  به شرح جدول شماره (۲) میباشد.
توجه: متقاضیانی که سنوات لازم راتا روز ازمون حراز ننمایند امکان ثبت نام و شرکت در آزمون را ندارند و در صورت نداشتن شرایط لازم و ورود اطلاعات نادرست جهت ثبتنام و قبولی آنان در آزمون، قبولی ناممکن تلقی شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

تذکر: همانگونه که در جدول شماره (۲) مشخص گردیده نوع مدرک تحصیلی از نظر مورد تأیید بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موردتأیید بودن سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در محاسبه سنوات مؤثر میباشد. لذا ضروری است متقاضیان آزمون کاردانی به هنگام مشخص نمودن نوع مدرک خود در فرم ثبت نام دقت کافی نمایند.

سابقه کارتجربی

مدارک لازم و نحوه محاسبه سنوات لازم، حداقل سوابق کار جهت شرکت در آزمون تعیین صلاحیت حرفهای معماران تجربی بشرح زیر می باشد:
دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا دارا بودن کارت معافیت دائم
عدم عضویت در سازمان استان و یا سازمان نظام کاردانی استان
داشتن سابقه تجربی لازم و قابل قبول و شرایط سنی برای دارندگان دیپلم فنی ساختمان و نقشه کشی به شرح ذیل:
برای متقاضیان پروانه پایه ۱ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۸ سال و داشتن حداقل ۳۶ سال سن تا روز ازمون
برای متقاضیان پروانه پایه ۲ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۲ سال و داشتن حداقل ۳۰ سال سن تا روز ازمون
برای متقاضیان پروانه پایه ۳ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۷ سال و داشتن حداقل ۲۵ سال سن تا روز ازمون

داشتن سابقه کار تجربی لازم و قابل قبول و شرایط سنی برای سایر موارد به شرح ذیل:
برای متقاضیان پروانه پایه ۱ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۹ سال و داشتن حداقل ۳۷ سال سن تا روز،ازمون
برای متقاضیان پروانه پایه ۲ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۳ سال و داشتن حداقل ۳۱ سال سن تا روز ازمون
برای متقاضیان پروانه پایه ۳ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۸ سال و داشتن حداقل ۲۶ سال سن تا روز ازمون