شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی برای سال ۱۳۹۸

اطلاعیه 2
به گزارش کلید واژه طی چند روز اخیر دفتر مقررات ملی ساختمان مستقر در وزرات راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان اطلاعیه در خصوص شیوه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی صادر نموده که در زیر آنرا مشاهده مینمایید

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی به شرح زیر ابلاغ می گردد.

ماده ۱- تعاریف

در این شیوه نامه واژگان و عبارتهای زیر در معانی مربوط به کار می روند:

۱-۱قانون:

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن

۱-۲دفتر:

دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

۱-۳- اداره کل:

اداره کل راه و شهرسازی استان

۱-۴سازمان:

سازمان نظام مهندسی ساختمان

۱-۵- سازمان استان:

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۱-۶- شورای آموزش و ترویج:

شورایی که به منظور بررسیی و تاییید پیشنهاد های آموزشی و تروییجی و ارائه نظیراتتخصصی، توسط دفتر تشکیل میشود.

۱-۷ کمیته آموزش و ترویج:

کمیته ای که به منظور راهبری آموزش های حرفه ای مهندسان و ترویج مقررات ملّی ساختمانتوسط سازمان استان تکمیل می گردد.

۸- ۱ مدرس:

شخص حقیقی که طبق شرایط و ضوابط شیوه نامهکل دریافت مینماید.

۹ -۱ دوره آموزشی:

دوره ای که جهت صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی از سوی دفتر ابلاغ و در چارچوب شیوه نامه های ابلاغی بصورت حضوری یا الکترونیکی یا تلفیقی از آنها توسط  آموزش برگزار می شود.

۱-۱۰ دوره آموزشی الکترونیکی:

در این دوره، ارائه درس و یادگیری آن از طریق فناوری های الکترونیکی مانند اینترنت وسیستم های آموزشی هوشمند و مبتنی بر استفاده از رایانه به اشکال مختلف بیان میشود.

۱-۱۱مجری آموزش:

مرکز آموزشی که طبق شرایط و ضوابط شیوه نامه سازمان استان مجوز برگزاری دوره های آموزشی را دریافت نموده و نسبت به برگزاری آنها اقدام می نماید.

۱۲- ۱ مجری آزمون:

سازمان استان یا شخص حقوقی که تحت نظارت سازمان استان نسبت به برگزاری آزمون پایان دوره آموزشی اقدام مینماید.

گروه آموزشی ۲۲ مبحث قولی در آزمون نظام مهندسی پکیج های قبولی در آزمون نظام مهندسی

نحوه ارتقاء پایه نظام مهندسی
فصل اول: ویژه مهندسان

 ۲ شرایط صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی

۱ -۲ صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و صلاحیت ها موکول  تمام یا برخی ازاقدامات زیر است که نحوه اقدام و میزان تاثیر هر یک از آنها از سوی دفتر ابلاغ می گردد:
– موفقیت در آزمون های ارزیابی صلاحیت حرفهای ورود به حرفه
– شرکت در دوره های آموزشی و کارورزی و موفقیت در سنجش پایان دوره ها
– سایر مواردی که در اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن نظیر سابقه کار حرفه ای مورد نیاز میباشد.
۲- ۲ تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و صلاحیت ها موکول به تمام یا برخی ازاقدامات زیر است که نحوه اقدام و میزان تاثیر هر یک از آنها از سوی دفتر ابلاغ می گردد:
– شرکت در دوره های آموزشی تطبیقی ویرایش جدید مباحث و یا سایر دوره های ابلاغی
– موفقیت در مصاحبه حضوری برای گروه سنی بالای ۰۷ سال طبق آئین نامه ایی که توسط سازمان تهیه و برای اجرا بهسازمان استان ها ابلاغ می شود.
– شرکت در همایش ها و کارگاه های تخصصی
– سایر مواردی که در اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن مورد نیاز میباشد.
۳ -۲ ارتقاء پایه مهندسی در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و صلاحیت ها موکول به تمام یا برخی از اقدامات زیر استکه نحوه اقدام و میزان تاثیر هر یک از آنها از سوی دفتر ابلاغ می گردد:
– شرکت در دوره های آموزشی و موفقیت در سنجش پایان دوره ها
– سایر مواردی که در اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن نظیر سابقه کار حرفه ای مورد نیاز میباشد.
تبصره: چنانچه به استناد آییننامه اجرایی قانون و سایر دستورالعملهای ابلاغی، دورههای آموزشی خاص برای اشخاص حقیقیو حقوقی به منظور اخذ صلاحیت الزام گردد، شرایط برگزاری آن دورههای آموزشی نیز مشمول این شیوه نامه خواهدبود.

ماده ۳ آزمون های ارزیابی صلاحیت حرفهای –

۱ -۳ آزمونهای عمومی یا تخصصی جهت ارزیابی صلاحیت حرفهای مهندسان برای ورود به حرفه )پایه سه( برگزارمی گردد.
۲ -۳ مدت اعتبار گواهی قبولی آزمون های ارزیابی صلاحیت حرفه ای مهندسان حداکثر سه سال از تاریخ برگزاری آزمون هامی باشد.

ماده ۴ دورههای آموزشی و کارورزی –

۱ -۴ دوره های آموزشی و کارورزی که برای صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی به صورت حضوری یا الکترونیکی و یاتلفیقی از آنها برگزار میشود.
تبصره: تا زمان ابلاغ دستورالعمل نحوه برگزاری دورهها به صورت الکترونیکی یا تلفیقی از حضوری و الکترونیکی،برگزاری هر یک از دورهها به دو روش یاد شده منوط به دریافت مجوز از دفتر است.
۴-۲- چنانچه به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون موررخ ۵/۱۲/۱۳۹۴ هر یک از اعضای سازمان استان مکلف به گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی خاص از دورههای آموزشی مصوب گردد، این دورهها صرفاً در اجرای احکام صادر شده توسط شورای انتظامی بوده و برای صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی مورد استفاده قرارنخواهد گرفت.
۳ -۴ در صورت بازنگری در مقررات و تغییر در ویرایش مباحث مقررات ملّی ساختمان مربوط به هر یک از دورههای آموزشی، گذراندن دوره تکمیلی برای تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی بر مبنای ابلاغ دفتر الزامی است.

ماده ۵ همایشها و کارگاههای تخصصی –

۱ -۵ شرکت در همایشها و کارگاههای تخصصی با پیشنهادد سازمان به دفتر و یا راساً با ابلاغ دفتر برای صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی الزامی بوده و صدور گواهینامه همایشها و کارگاههای تخصصی منوط به موفقیت در سنجش مربوطه می باشد.
تبصره: سنجش همایشها و کارگاههای تخصصی که به منظور صدور یا ارتقاء پایه مهندسی برگزار می گردد،می بایست مطابق شرایط ماده ۶ این شیوهنامه برگزار گردد.
۲ -۵ سازمان استان می تواند برای به هنگام نگهداشتن دانش فنی اعضای خود پیشنهادد های لازم برای الزام به شرکت در این همایش ها را به سازمان تسلیم نماید.
۳- ۵ دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری و شرکت در همایشها و کارگاههای تخصصی توسط دفتر تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۶ سنجش پایان دورهها –

۱- ۶ سازمان پیشنهادد شیوه سنجش پایان دوره ها از قبیل برگزاری آزمون های پایان دوره بصورت الکترونیکی، متمرکز استانی یا کشوری، تستی یا تشریحی، تعداد سوالات، نحوه طرح سوال، تصحیح اوراق و حدنصاب قبولی یا ارائه
پروژه، امتیاز حضور در دوره و سایر موارد را به دفتر ارائه نموده تا پس از تایید، توسط دفتر به استانها ابلاغ گردد.
۲- ۶ سازمان استانها، متولی برگزاری و اجرای سنجش پایان دوره های آموزشی در هر استان میباشند.
۳- ۶ زمانبندی اجرای فرآیند سنجش پایان دوره ها به نحوی توسط سازمان استان تنظیم میگردد که در بازه های زمانیمتناسب با تعداد شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مختلف، فرآیند سنجش پایان هر دوره برگزار گردد.
۴ -۶ متقاضی میتواند در صورت عدم موفقیت در سنجش پایان دوره، پس از ثبت نام، صرفاً برای یک بار بدون حضورددوباره در دوره در سنجش بعدی شرکت و در صورت موفقیت گواهینامه شرکت در دوره را دریافت نماید.
۵- ۶ مدت اعتبار گواهینامه موفقیت در دوره آموزشی از تاریخ برگزاری دوره حداکثر سه سال میباشد.

گروه آموزشی ۲۲ مبحث قولی در آزمون نظام مهندسی پکیج های قبولی در آزمون نظام مهندسی

ماده ۷ سابقه کار حرفهای

۱- ۷ در اجرای ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون، گواهی اشتغال به کار و تیربه عملی و سابقه کار به مدت سنوات مندرج در مواد ۵ و ۱۱ آییننامه اجرایی قانون میبایست توسط متقاضی برای صدور و ارتقاء پایه مهندسی به واحد صدور پروانه اشتغال به کار ارائه شود.

ماده ۸ مصاحبه حضوری

۱- ۸ در صورت تشخیص دفتر و با ابلاغ شرایط آن، علاوه بر شرایط مندرج در ماده دو فوق الذکر)صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی و ارتقاء پایه مهندسی(، مصاحبه حضوری از مهندسان نیز انیام میشود.