تعداد سوالات و زمان ازمون نظام مهندسی

چطور در آزمون نظام مهندسی قبول شویم ؟

تعداد سوالات و زمان ازمون نظام مهندسی

 

آزمون نظام مهندسی در تمامی رشته ها به جز رشته طراحی معماری به صورت تستی برگزار می شود. تعداد پرسش های هر آزمون، زمان کل آزمون و مدت زمان هر کدام از پرسش ها برابر است با:

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی:

۶۰ پرسش-۱۸۰ دقیقه وقت (۳ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی-طراحی:

۶۰ پرسش-۱۸۰ دقیقه وقت (۳ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی عمران_اجرا:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی عمران-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی عمران-محاسبات:

۶۰ پرسش- ۲۴۰ دقیقه وقت (۴ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی معماری-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی معماری-اجرا:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی معماری-طراحی:

مدت زمان ۸ ساعت پیوسته آزمون طراحی معماری از ساعت ۰۹:۰۰ صبح شروع و تا ساعت ۱۷:۰۰ می‌باشد

آزمون نظام مهندسی نقشه برداری:

۶۰ پرسش- ۱۸۰ دقیقه وقت (۳ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی ترافیک:

۶۰ پرسش-۱۲۰ دقیقه وقت (۲ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی شهرسازی:

۶۰ پرسش-۱۰۰ دقیقه وقت (۱:۴۰ دقیقه برای هر پرسش)