رفتن به محتوا

به روز

به روز

به روز

آرشیو نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی رشته مهندسی معماری (نظارت-اجرا)

 کتاب 22 در یک مبحث معماری

پکیج آموزشی رشته معماری گرایش نظارت و اجرا شامل ۳جلد کتاب (این ۳جلد شامل یک جلد کتاب ۲۲در۱ میباشد با مجموع ۴۸۰ صفحه و دو جلد دیگر کتب آموزشی هر کدام  به ترتیب شامل ۴۳۰ و ۳۸۰ صفحه میباشند که در ادامه به طور کامل در مورد محتوای هر جلد توضیح میدهیم)، دفترچه و برنامه مطالعاتی ، نرم افزار هوشمند کمک آموزشی ، سه دوره آزمون جامع کشوری ،یک حلقه دی وی دی که شامل بانک تست و تمام منابع آزمون میباشد

1397

آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399

1398

آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399

1399

آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399

1397

آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399

1398

آزمون 6 آذر1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399
________________________________________________
آزمون 6 آذر1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399
________________________________________________
آزمون 6 آذر1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399

1397

آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 6 آذر1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399
___________________________
آزمون 25 آبان1399

1398

آزمون 6 آذر1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399
________________________________________________
آزمون 6 آذر1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399
________________________________________________
آزمون 6 آذر1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399
________________________________________________
آزمون 25 آبان1399