رفتن به محتوا

تعداد جلد کتاب ها: 3 جلد

 

آزمون شبیه ساز:

 

دارد(2 مرحله آزمون کشوری)

 

دی وی دی:دارد

 

برنامه مطالعاتی: دارد

 

قیمت:3،490،000 تومان

 

همراه با واژه یاب و زبانه گذاری

 

+بیشتر

تعداد جلد کتاب ها: 3 جلد

 

آزمون شبیه ساز:

 

دارد(2 مرحله آزمون کشوری)

 

دی وی دی:دارد

 

برنامه مطالعاتی: دارد

 

قیمت:3،490،000 تومان

 

همراه با واژه یاب و زبانه گذاری

 

بیشتر+

تعداد جلد کتاب ها: 3 جلد

 

آزمون شبیه ساز:

دارد(2 مرحله آزمون کشوری)

 

دی وی دی:دارد

 

برنامه مطالعاتی: دارد

 

قیمت:3،090،000 تومان

 

همراه با واژه یاب و زبانه گذاری

 

 

بیشتر+

تعداد جلد کتاب ها: 3 جلد

 

آزمون شبیه ساز:

دارد(2 مرحله آزمون کشوری)

 

دی وی دی:دارد

 

برنامه مطالعاتی: دارد

 

قیمت:3،090،000 تومان

 

همراه با واژه یاب و زبانه گذاری

 

 

بیشتر+

پکیج رشته مهندسی معماری(نظارت و اجرا):

 

 

پکیج رشته مهندسی معماری(نظارت و اجرا):