رفتن به محتوا

تعداد جلد کتاب ها: 3 جلد

آزمون شبیه ساز:

دارد(2 مرحله آزمون کشوری)

دی وی دی:دارد

برنامه مطالعاتی: دارد

قیمت:3،990،000 تومان

همراه با واژه یاب و زبانه گذاری

+بیشتر

تعداد جلد کتاب ها: 3 جلد

آزمون شبیه ساز:

دارد(2 مرحله آزمون کشوری)

دی وی دی:دارد

برنامه مطالعاتی: دارد

قیمت:3،990،000 تومان

همراه با واژه یاب و زبانه گذاری

بیشتر+

تعداد جلد کتاب ها: 3 جلد

آزمون شبیه ساز:

دارد(2 مرحله آزمون کشوری)

دی وی دی:دارد

برنامه مطالعاتی: دارد

قیمت:3،590،000 تومان

همراه با واژه یاب و زبانه گذاری

بیشتر+

تعداد جلد کتاب ها: 3 جلد

آزمون شبیه ساز:

دارد(2 مرحله آزمون کشوری)

دی وی دی:دارد

برنامه مطالعاتی: دارد

قیمت:3،590،000 تومان

همراه با واژه یاب و زبانه گذاری

بیشتر+

پکیج رشته مهندسی معماری(نظارت و اجرا):

 

 

پکیج رشته مهندسی معماری(نظارت و اجرا):