دردها را نباید متوقف کرد

?موفقیت بدون سختی معنی ندارد

.

✔ هر انسان موفقی در برابر هر هدفی قسمتی به عنوان بها در نظر میگیرد که برای رسیدن به هدف پرداخت بهای آن غیر قابل انکار است.
.
?فقط بدانید هر موفقیت از شکست ها و درد های موقتی تشکیل شده که برای رسیدن به مقصد مدام سعی در نا امیدی شما دارند.
.
?ادیسون پدر اختراع جهان هر بار بعد از شکستی با انرژی و انگیزه بیشتر اذعان داشته که یک مسیر دیگر که من را به مقصد نمی رساند را پیدا کردم.

شرح وظایف مهندس مجری و نحوه برخورد ناظر ساختمانی

وظایف مهندسین ناظر ساختمان و مهندسین اجرایی

ادامه خواندن