نقشه خوانی ساختمان

روشهای نقشه خوانی ساختمان و اموزش نقشه کشی

ادامه خواندن

شرح وظایف مهندس مجری و نحوه برخورد ناظر ساختمانی

وظایف مهندسین ناظر ساختمان و مهندسین اجرایی

ادامه خواندن

وظایف مهندس ناظر

اشنایی با وظایف مهندس ناظر ساختمان و قوانین کار انها

ادامه خواندن