فصل دوم شیوه نامه صدور و ارتقا پایه مهندسی

فصل دوم:

ویژه ارکان سیاست گذاری، اجرایی و نظارتی

ماده ۱ شورای آموزش و ترویج

‌ ۱- ۹ شورایی است متشکل از مهندسان و صاحبنظران از هفت رشته اصلی موضوع قانون و نمایندگانی از سازمان و سایر
ارگانها و سازمانهای زیرربط که توسط دفتر تشکیل میشود. نظام نامه شورای آموزش و ترویج توسط دفتر ابلاغ
می گردد.
۲- ۹ شورا پیشنهادهای دریافتی در زمینه آموزش و ترویج از سوی ، سازمان استان، اداره کل و صاحبنظران و
حرفه مندان را بررسی نموده و نتایج حاصل از آن را در اختیار دفتر قرار میدهد. همچنین این شورا میتواند در
صورت نیاز نسبت به تکمیل کمیتههای تخصصی در هفت رشته اصلی موضوع قانون اقدام نماید.

۱۰ شرایط اعضای کمیته

۱۰-۱ داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از –
رشته های اصلی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در گرایش های اصلی یا مرتبط با مدرک کارشناسی یکی از
رشته های اصلی مندرج در قانون و دارا بودن حداقل ۱۴ نیم سال تحصیلی سابقه آموزش دانشگاهی در طی ۱
سال منتهی به زمان درخواست یا آموزش حرفه ای مهندسی به مدت حداقل ۰ سال یا حداقل ۰ سال سابقه
مدیریت آموزش مهندسی
۱۰-۲ نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان ارائه درخواست یا گذشت ۰ سال از زمان صدور –
رای قطعی مذکور
تبصره: در صورت صدور رای قطعی توسط شورای انتظامی برای هر یک از اعضای کمیته مبنی بر محکومیت
انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر، عضویت مهارالیه در کمیته لغو گردیده و سازمان استان موظف
است بلافاصله نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام نماید.

۱۱ نحوه تشکیل کمیته

۱۱-۱ کمیته آموزش و ترویج با عضویت پنج نفر از مهندسان و صاحبنظران دارای شرایط بند ۱ ۱۷ ، به مدت ۳ سال
تشکیل و انتخاب مجدد این اعضاء در دورههای بعد بلامانع است.
-۳ ۱۱ عضویت حداقل یک نفر از هر یک از رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی یا تاسیسات برقی در کمیته –
آموزش و ترویج الزامی است.
۴- ۱۱ کمیته آموزش و ترویج از نماینده معرفی شده اداره کل به عنوان ناظر، بدون داشتن حق رای، برای حضور در –
جلسات کمیته دعوت بعمل میآورد.

تبصره: نماینده اداره کل نمی تواند عضو کمیته آموزش و ترویج باشد.

۱۱-۵هیات مدیره سازمان استان یک نفر از اعضای خود را بدون داشتن حق رأی به عنوان نماینده هیات مدیره –
برای شرکت در جلسات کمیته آموزش و ترویج معرفی مینماید.

تبصره: اعضای اصلی و علیالبدل هیات مدیره سازمان استان نمی توانند عضو کمیته آموزش و ترویج باشند.

۱۱-۶اولین جلسه کمیته آموزش و ترویج با دعوت و حضور رئیس سازمان استان و کلیه اعضای کمیته و نماینده –
اداره کل و نماینده هیات مدیره تشکیل می شود. در این جلسه اعضاء کمیته با رأی گیری و کسب اکثریت آراء از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یک سال تعیین می کنند که
انتخاب میدد آنها در سال های بعد بلامانع است.
۷ – ۱۱ کلیه مصوبات کمیته با حداقل ۴ رأی موافق اعضاء کمیته آموزش و ترویج معتبر است. –

ماده ۹۱وظایف کمیته آموزش و ترویج –

۱۲-۱تدوین کلیه تصمیمات کمیته آموزش و ترویج در قالب مصوبات و ارسال آنها به اداره کل برای تایید

تبصره ۱: در صورتیکه اداره کل ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از وصول مصوبات )ثبت در دبیرخانه اداره کل(
اظهارنظری نکند، مصوبات یاد شده در صورت عدم مغایرت با قانون و مقررات موجود قابل اجرا میباشد.

تبصره ۲: مسئولیت مغایرت مصوبات کمیته آموزش و ترویج با ضوابط و مقررات بر عهده اداره کل است.

۲- ۱۲ ارزیابی و نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت دوره های آموزشی، نحوه تدریس مدرسان و محتوای آموزشی ارائه شده
از سوی آنها و همچنین عملکرد، امکانات و تجهیزات مدیران آموزش به منظور ارائه تذکر و راهنمایی های لازم به
مدرسان و مدیران آموزش و تصمیمگیری در رابطه با نحوه همکاری و تمدید صلاحیت آنها بر اساس ضوابط و
مقررات
۳- ۱۲ ارائه گزارش های سه ماهه به سازمان استان به همراه راهکارها و پیشنهاددهای لازم برای اقدامات اصلاحی و
درصورت لزوم برخورد قانونی با متخلفان
۴ -۱۲ ارائه پیشنهادد درخصوص عناوین، سرفصل ها، محتوا و مدت زمان دوره های آموزشی برای صدور، تمدید و ارتقاء پایه
مهندسی به سازمان استان برای انعکاس به سازمان یا اداره کل جهت ارسال به دفتر
اعطاء صلاحیت « ۵ ۱۱ بررسی درخواست متقاضیان دریافت صلاحیت آموزش و تطبیق آن با شرایط و ضوابط شیوه نامه
جهت اعطاء صلاحیت آموزش توسط اداره کل » آموزش صدور «
۱۲-۵ بررسی درخواست مراکز آموزشی متقاضی مجوز فعالیت مجری آموزشی مطابق شرایط و ضوابط شیوه نامه » مجوز فعالیت مجری آموزش«
۱۲-۶ برگزاری جلسه مصاحبه تخصصی حضوری برای متقاضیان دریافت صلاحیت آموزش در کارگروههای تخصصی و با
حضور نمایندگان منتخب از کمیته آموزش و ترویج
۱۲-۷اعلام نظر درخصوص تمدید صلاحیت آموزش مدرسان در پایان مدت اعتبار صلاحیت آموزش جهت ارائه به
اداره کل
۱۲-۸ اعلام نظر درخصوص تمدید مجوز فعالیت مجری آموزش در پایان مدت اعتبار مجوز
۱۲-۹اتخاذ تدابیر مناسب به منظور اطمینان از کیفیت مطلوب دوره های آموزشی و سنجش دقیق میزان فراگیری
شرکت کنندگان از طریق نظارت کارآمد بر اجرای فرآیند سنجش پایان دوره
۱۲-۱۰پیشنهاد و پیگیری کلیه فعالیت های ترویجی در سازمان استان از قبیل افزایش آگاهیهای عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه های عمومی و یا سایر روشهای ممکن، انتشار کتاب، نشریه و خبرنامه، برگزاری دورهها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست اندرکاران شاغل در بخشهای ساختمان، تنظیم و اعمال
روش های تهویقی به منظور رعایت مقررات ملّی ساختمان و برگزاری مسابقات استانی و سایر فعالیتهای ترویجی برای ذینفعان و ارسال گزارش فعالیتها به سازمان
۱۲-۱۱همکاری با دبیرخانه های دائمی مقررات ملّی ساختمان، تفویض شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به استان ها
۱۲-۱۲پیشنهاد میزان شهریه برای هر دوره آموزشی )حضوری یا الکترونیکی( به سازمان استان
۱۲-۱۳رعایت » نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان « موضوع ماده ۲ مکرر اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون
۱۲-۱۴رعایت نظام نامه داخلی کمیته آموزش و ترویج، ابلاغی از سوی سازمان
۱۲-۱۵ ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی و ترویجی مورد نیاز سالانه به سازمان استان
۱۲-۱۶پیگیری اطلاع رسانی و انتهار مصوبات کمیته آموزش و ترویج توسط سازمان استان
۱۲-۱۷ تشکیل کارگروههای تخصصی در اجرای وظایف کمیته آموزش و ترویج حسب مورد
۱۲-۱۸نظرخواهی از شرکت کنندگان در دوره ها )ارزیابی مدرسان و مجریان آموزشی( و بررسی اعتراضات، پیشنهادها و انتقادات به منظور تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نواقص و کمبودهای دوره های آموزشی
۱۲-۱۹ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور ثبت و ضبط مدارک و سوابق مدرسان و مجریان آموزش
۱۲-۲۰بررسی اولیه درخواست متقاضیان برگزاری همایشها و کارگاههای تخصصی برای ارسال به سازمان استان

ماده ۹۲ وظایف سازمان استان –

۱۳انتخاب اعضای کمیته آموزش و ترویج و معرفی به اداره کل برای تایید
۱۳-۱ فراهم نمودن کلیه امکانات و تمهیدات لازم برای کمیته آموزش و ترویج جهت انجام وظایف محوله
۱۳-۲ اطلاع رسانی عمومی به منظور شناسایی مدرسان و مدیران آموزش
۱۳-۳ صدور گواهینامه موفقیت در سنجش پایان دوره آموزشی و ارسال به اداره کل برای بررسی و امضاء، حداکثر ظرف مدت سی روز کاری پس از اتمام فرآیند سنجش پایان دوره

تبصره: سازمان استان میتواند با هماهنگی اداره کل صدور گواهینامهها را به صورت الکترونیکی انجام دهد.

۱۳-۴ بررسی و ارسال نظر کمیته آموزش و ترویج درخصوص مراکز آموزشی متقاضی مجوز فعالیت مجری آموزش و متقاضیان صلاحیت آموزش به اداره کل
۱۳-۵صدور مجوز برای مجریان آموزشی تایید شده و انعقاد قرارداد با ایشان
۱۳-۶ انجام مکاتبات و ارسال کلیه مصوبات کمیته آموزش و ترویج به اداره کل و سایر مراجع زیرربط
۱۳-۷نظارت بر برگزاری مطلوب دورههای آموزشی و همکاری با کمیته آموزش و ترویج و اداره کل در این زمینه
۱۳-۸برگزاری و اجرای فرآیند سنجش پایان دورههای آموزشی یا کارورزی صدور پروانه اشتغال به کار و دورههای آموزشی ارتقاء پایه مهندسی
۱۳-۹جلوگیری از فعالیت آموزشی مدرسان دارای محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر طی مدت زمان مندرج در شیوه نامه اعطاء صلاحیت آموزش
۱۳-۱۰نظارت بر حسن انیام وظایف و نحوه عملکرد کمیته آموزش و ترویج
۱۳-۱۱فراهم نمودن تمهیدات لازم برای انجام فعالیت های ترویجی
۱۳-۱۲بررسی و تصویب پیشنهاد کمیته آموزش و ترویج درخصوص میزان شهریه دوره های آموزشی
۱۳-۱۳اطلاع رسانی و انتهار دستورالعمل ها و ابلاغیه های دفتر و مصوبات کمیته آموزش و ترویج
۱۳-۱۴ اطلاع رسانی زمان برگزاری دورهها و سنجش پایان دوره
۱۳-۱۵پیشبینی امکانات وتجهیزات لازم جهت کنترل فرآیند برگزاری دورهها بصورت الکترونیکی
۱۳-۱۶ارائه گزارشهای سه ماهه از عملکرد و پیشنهاددهای سازمان استان به سازمان و اداره کل

 

ماده ۹۳ وظایف اداره کل –

۱۴-۱بررسی و تایید اعضای کمیته آموزش و ترویج برابر ضوابط و مقررات
۱۴-۲بررسی مصوبات کمیته آموزش و ترویج و اعلام مغایرتهای مصوبات با ضوابط و مقررات به سازمان استان ظرف
مدت ۱۵ روز کاری پس از وصول مصوبات
۱۴-۳نظارت عالیه بر عملکرد سازمان استان در حوزه آموزش و ترویج
۱۴-۴نظارت عالیه بر حسن اجرای دوره ها، سنجش پایان دورهها و همایشها و کارگاههای تخصصی
۱۴-۵همکاری با دفتر در تهیه شیوه نامهها و دستورالعملهای مورد نیاز
۱۴-۶بررسی، تأیید نهائی و اعطاء صلاحیت آموزش برای افراد معرفی شده از طرف کمیته آموزش و ترویج برابر ضوابط و
مقررات

سیاست گذاری و راهبری عالی در زمینه:

۱ ۱۵ راهبری فعالیت های آموزشی و تروییی ادارات کل و سازمان های استان و ارزیابی عملکرد استان ها در جهت هر چه
بهتر اجرایی شدن این شیوه نامه و دستور اقدام در راستای اصلاح موارد
۲ ۱۵ تجزیه و تحلیل نظرات و پیشنهاددهای واصله از سازمان، ادارات کل و صاحبنظران در حوزه آموزش و ترویج و اصلاح
موارد درصورت لزوم
۳ ۱۵ دریافت و بررسی پیشنهاددهای سازمان درخصوص عناوین، سرفصل ها، محتوا و مدت زمان دوره های آموزشی و
معرفی منابع آموزشی یکسان برای دوره های آموزشی و ابلاغ آنها
۴ ۱۵ بررسی استعلامها، شکایتها یا گزارشهای مرتبط با موضوع آموزش و ترویج از کلیه استان ها و ارائه طریق در
راستای اصلاح موارد مطرح شده
۵ ۱۵ تهیه و ابلاغ شیوهنامهها، دستورالعملها و بخشنامه های مورد نیاز
۶ ۱۵ اعلام نظر در مورد دوره ها یا همایشها و کارگاههای تخصصی به منظور تایید یا عدم تایید مواردی که مطابق با
ضوابط اعلام شده برگزار نگردیده است.
۷ ۱۵ تشکیل شورای آموزش و ترویج و تصویب و ابلاغ تصمیمات آن
۸ ۱۵ برگزاری جلسات دوره ای هماهنگی و هم اندیهی درخصوص موضوعات آموزش و ترویج با حضور نمایندگان
ادارات کل، سازمان، سازمانهای استان،کمیته آموزش و ترویج استان ها و سایر ذینفعان حوزه آموزش و ترویج

ماده ۹۶ تاریخ لازم الاجرا بودن شیوه نامه –

این شیوه نامه در ۱۶ ماده تصویب و از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ لازم الاجرا میباشد. در موارد سکوت یا ابهام در این شیوه نامه، نظر دفتر ملاک عمل می باشد.__

:

 

پست های توصیه شده

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *